Polityka Prywatności

 1. O nas

  Administratorem danych osobowych jest CCPORTER sp. z o.o. (dalej: „CCPORTER”) z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zapoznaj się z niniejszą Polityką, a w razie wątpliwości skontaktuj z nami: rodo@ccporter.com Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

 2. Postanowienia ogólne

  W CCPORTER przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z kluczowych aspektów tego procesu jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych. Dokładamy starań, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy czy ustawie o rachunkowości). CCPORTER z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115 przy ul. Wolskiej 38 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w naszym (administratora) imieniu (są to np. firmy księgowe czy informatyczne). Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych pracowników w tym obszarze.

 3. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

  Dane kontaktowe pozyskiwane od klientów i kontrahentów (np. dane ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Jako pracodawca przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na podstawie innej niż stosunek pracy. Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

 4. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

  Dokładamy starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane); przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem. Twoje dane przetwarzamy najczęściej wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usług), której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane możemy też przetwarzać na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać wycofana w każdym momencie. W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas (jako administratorze) obowiązku prawnego. Takie obowiązki wynikają na przykład z przepisów prawa np. obowiązków podatkowych czy rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą lub odpowiadanie na zadane nam pytania lub skierowane do nas wnioski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Jakie prawa Ci przysługują

  Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić Ci wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z przysługującego Ci prawa (jeśli spełnione są przesłanki do jego relaziacji) do: informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych; informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz o innych kwestiach określonych w art. 15 RODO – w tym prawa do uzyskania kopii danych; sprostowania danych; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z powodu Twojej szczególnej sytuacji (gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes); niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu); informacji o naruszeniu ochrony danych. Część powyższych uprawnień przysługuje jednak tylko w konkretnych okolicznościach. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, ale jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz skorzystać z danego prawa, skontaktuj się z nami mailowo bądź listownie: adres e-mail: rodo@ccporter.com adres do korespondencji: CCPORTER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe, naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Jak będziemy się z Tobą kontaktować

  Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, to w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

 7. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

  Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z reguły w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach, a w stosownych przypadkach o przedłużeniu tego terminu i przyczynach opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi.

 8. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

  Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, to są to takie podmioty przetwarzające, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dokładnie sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią tych umów i przepisami prawa.

 9. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

  Aby sprostać wymogom prawa, opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące m.in. następujące zagadnienia: ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, ocena skutków dla ochrony danych, notyfikacja naruszeń, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, retencja danych, realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Biuro

ul. Młynarska 42 lok. 115
01-171 Warsaw
Poland

 

KRS 0000793289
NIP 5272898012
REGON 383786073

Copyright © 2022 CCPORTER. All Rights Reserved. Design: pilarrojo.es. Creator: DEVil Krystian Ćwieka.