Polityka prywatności

Polityka Prywatności CCPorter sp. z o.o.

1. O nas
Administratorem danych osobowych jest CCPORTER sp. z o.o. (dalej: „CCPORTER”) z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zapoznaj się z niniejszą Polityką, a w razie wątpliwości skontaktuj z nami: rodo@ccporter.com Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

2. Postanowienia ogólne
W CCPORTER przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z kluczowych aspektów tego procesu jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych. Dokładamy starań, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy czy ustawie o rachunkowości). CCPORTER z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115 przy ul. Wolskiej 38 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w naszym (administratora) imieniu (są to np. firmy księgowe czy informatyczne). Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych pracowników w tym obszarze.

3. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe
Dane kontaktowe pozyskiwane od klientów i kontrahentów (np. dane ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Jako pracodawca przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na podstawie innej niż stosunek pracy. Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

4. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Dokładamy starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane); przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem. Twoje dane przetwarzamy najczęściej wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usług), której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane możemy też przetwarzać na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać wycofana w każdym momencie. W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas (jako administratorze) obowiązku prawnego. Takie obowiązki wynikają na przykład z przepisów prawa np. obowiązków podatkowych czy rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą lub odpowiadanie na zadane nam pytania lub skierowane do nas wnioski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Jakie prawa Ci przysługują
Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić Ci wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z przysługującego Ci prawa (jeśli spełnione są przesłanki do jego relaziacji) do: informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych; informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz o innych kwestiach określonych w art. 15 RODO – w tym prawa do uzyskania kopii danych; sprostowania danych; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z powodu Twojej szczególnej sytuacji (gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes); niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu); informacji o naruszeniu ochrony danych. Część powyższych uprawnień przysługuje jednak tylko w konkretnych okolicznościach. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, ale jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz skorzystać z danego prawa, skontaktuj się z nami mailowo bądź listownie: adres e-mail: rodo@ccporter.com adres do korespondencji: CCPORTER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe, naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Jak będziemy się z Tobą kontaktować
Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, to w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

7. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie
Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z reguły w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach, a w stosownych przypadkach o przedłużeniu tego terminu i przyczynach opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi.

8. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające
Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, to są to takie podmioty przetwarzające, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dokładnie sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią tych umów i przepisami prawa.

9. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych
Aby sprostać wymogom prawa, opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące m.in. następujące zagadnienia: ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, ocena skutków dla ochrony danych, notyfikacja naruszeń, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, retencja danych, realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Bezpłatna wycena

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.

Administratorem danych osobowych jest CCPorter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115.

W przypadku pytań i wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontakt na rodo@ccporter.com lub adres korespondencyjny Spółki. Celem przetwarzania jest udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub wiadomość, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia zgody – będziemy przesyłać treści marketingowe wybranym kanałem komunikacji (art. 6. ust. 1 lit a RODO). Przysługuje prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególna sytuacją. Można wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres
 niezbędny do udzielenia odpowiedzi a następnie przechowywane przez okres kilku miesięcy. Cele marketingowe będą realizowane do momentu wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Otrzymywanie treści marketingowych jest dobrowolne. Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi prawne oraz IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.